REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.maveat.pl
§1 Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. KLIENT –
  a. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  b. osoba prawna; albo
  c. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.maveat.pl
 11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – MAVEAT (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Poznańska 220, Ożarów Mazowiecki 05-850), REGON: 146221630 NIP: 5222998266, adres poczty elektronicznej: kontakt@maveat.com
 12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. USŁUGOBIORCA –
  a. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  b. osoba prawna; albo
  c. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
  §2 Postanowienia ogólne
 17. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www. maveat.pl.
 18. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 19. Sklep internetowy, działający pod adresem www.maveat.pl, prowadzony jest przez spółkę: Ro.alma Sp. z o.o. 05-850 Ożarów Mazowiecki
 20. Adresem do korespondencji oraz do zwrotu towarów jest: Ro.alma Sp. z o.o. 05-850 Ożarów Mazowiecki
 21. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego,
  b. warunki i zasady składania Zamówień w ramach Sklepu internetowego,
  c. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.6. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a. przeglądarka internetowa:
  • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej lub
  • Mozilla Firefox w wersji 3.x oraz 12.0 lub nowszej lub
  • Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej lub
  • Opera w wersji 11.0 lub nowszej lub
  • Safari 5.0 lub nowszej,
  b. włączona obsługa Java Script.
 22. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 23. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.maveat.pl- oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 24. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  §3 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
 25. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest bez konieczności rejestracji, jednakże w takim przypadku wymagane jest podanie:
  a. imienia i nazwiska odbiorcy,
  b. dokładnego adresu dostawy,
  c. numeru telefonu kontaktowego,
  d. adresu e-mail Zamawiającego.
 26. Rejestracja w Sklepie internetowym następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 27. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 28. MAVEAT może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
  c. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez MAVEAT za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię MAVEAT
 29. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody MAVEAT
 30. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 31. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla MAVEAT,
  e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.§4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 32. Klient i MAVEAT ustalają, że miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest Sklep pod adresem www.maveat.pl z siedzibą przy ul. Poznańskiej 220 w Ożarowie Mazowieckim 05-850.
 33. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie www.maveat.pl
 34. Zamówienia, których sposób składania został zapisany w §4 pkt 1 można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 35. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego:
  a. należy wejść na stronę internetową www.maveat.pl, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  b. wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  c. po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • wybranej metody płatności,
  • wybranego sposobu dostawy,
  • spodziewanego czasu dostawy.
  d. w celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
 36. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MAVEAT Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 37. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 38. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 39. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko w czasie, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt z obsługą sklepu na adres email: kontakt@maveat.com
 40. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 41. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.maveat.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Każdorazowo Regulamin Sklepu jest załączany w formie PDF do wiadomości e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku paragonu lub faktury VAT.
  §5 Realizacja zamówień i dostawa
 42. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu.
 43. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji Zamówienia.
 44. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Sklep.
 45. Realizacja zamówienia następuje:
  a. w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na rachunku bankowym Sklepu,
  b. w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia oraz po ewentualnej dodatkowej weryfikacji poprawności danych adresowych,
  c. w przypadku zamówień kartą kredytową lub poprzez płatności internetowe – w chwili autoryzacji transakcji.
 46. Dostawa zamówionych Towarów następuje zwykle po 2-5 dniach roboczych.
 47. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, znajdujący się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej lub innego kraju Unii Europejskiej, przy czym dostawa pod adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej następuje wyłącznie po dokonaniu przez Klienta przedpłaty.
 48. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się na jeden z poniższych sposobów:
  a. przesyłką kurierską,b. odbiór własny.
  c. odbiór ze wskazanego przez Klienta paczkomatu
 49. Koszty dostawy dostępne są na stronie Sklepu internetowego. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 50. MAVEAT ustala bezpłatne dostarczenie towarów na terenie Polski od 250zł.
  §6 Ceny i metody płatności
 51. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne elementy.
 52. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  d. przelewem na wskazany numer konta bankowego,
  e. płatnością elektroniczną w systemie Przelewy24,
  f. zapłatą kartą płatniczą Visa, MasterCard,
  g. płatnością przy odbiorze przesyłki u kuriera,
  h. płatnością przy odbiorze osobistym w punkcie odbioru Towarów,
  §7 Prawo odstąpienia od umowy
 53. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Uprawnienie to nie przysługuje jednak w przypadku rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia, a także w przypadku produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
 54. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik a wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
 55. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismem wysłanym pocztą na adres MAVEAT, ul. Poznańska 220, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: kontakt@maveat.com).
 56. Jeżeli Klient skorzysta z możliwości odstąpienia od Umowy w drodze elektronicznej poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy droga elektroniczną na adres mailowy: kontakt@maveat.com, Sklep niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy pocztą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 57. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Klient wysłał Sklepowi informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
  §8 Skutki odstąpienia od umowy
 58. W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 59. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 60. Klient obowiązany jest odesłać lub przekazać Sklepowi Towar na MAVEAT 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 220 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 61. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  §9 Reklamacje dotyczące Towarów
 62. MAVEAT jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
 63. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: kontakt@maveat.com, MAVEAT zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.§10 Postanowienia końcowe
 64. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MAVEAT a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 65. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MAVEAT a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MAVEAT
 66. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 67. Koszty i Sposoby dostawyW naszym sklepie możesz wybrać jedną z dostępnych rodzajów dostawy:
 • Dostawa kurierem (na terenie Polski) – korzystamy z usług firm: UPS, DPD, InPost
 • Dostawa do wskazanego paczkomatu
 • Odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 220
  KOSZT DOSTAWY:
  Informacja o koszcie dostawy wyświetlana jest w module ‘koszyk’ – w zależności od wybranego wariantu oraz wartości zamówienia.
  Odbiór własny możliwy jest w siedzibie firmy:
  MAVEAT 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul, Poznańska 220
  od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-14.00
  Czas realizacji zamówienia
  Przybliżony czas oczekiwania na realizacje zamówienia (w dniach roboczych) wynosi średnio 1-2 dni. W przypadku płatności przelewem, czas otrzymania paczki wydłuża się o czas realizacji przelewu.
  UWAGA: W grudniu czas realizacji zamówień może wydłużyć się nawet do 4 dni roboczych.
  Dostępność produktów
  Większość oferowanych przez nas produktów jest dostępna w stałej ofercie. Czasami jednak może się zdarzyć, iż towaru nie ma na stanie – wtedy zwykle nie ma możliwości zamówienia. Jeśli jednak system pozwoli na zamówienie pomimo braku, wtedy na pewno poinformujemy Cię o tym mailem lub telefonicznie.
  Gwarancja i serwis towarów
  Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Przed odesłaniem produktu do reklamacji, prosimy skontaktować się z naszą firmą w celu uzyskania numeru zgłoszenia reklamacyjnego.
  SPOSOBY PŁATNOŚCI
  Płatność
  Dostępne formy płatności:
 • przelew bankowy,
 • płatność on-line Przelewy 24,
 • płatność gotówką przy odbiorze od Kuriera,
 • płatność przy odbiorze osobistym towaru (gotówka lub karta kredytowa)
  Dane do przelewu
  BANK PEKAO SA
  NR KONTA: 86 1240 2164 1111 0010 4648 4474
  Ro.alma SP. Z O.O.
  ul. Poznańska 220
  05-850 Ożarów Mazowiecki
  NIP: 5222998266
  W tytule wpłaty prosimy o wprowadzenie imienia i nazwiska osoby zamawiającej oraz nr zamówienia.
  Na każdy towar wystawiamy paragon lub na życzenie fakturę VAT
  PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, wystarczy wypełnić poniższy dokument, wydrukować go i przesłać na adres sklepu LUB wysłać mailem na adres: kontakt@maveat.com.
 • FORMULARZ ODSTĄPIENIA
  DANE KLIENTA:
  IMIĘ:
  NAZWISKO:
  ADRES:
  KOD:
  MIASTO:
  ADRES E-MAIL:
  TELEFON:
  DANE SPRZEDAWCY:
  ADRES WWW: www.maveat.pl
  NAZWA FIRMY: Ro.alma SP.Z O.O.
  ADRES: ul. Poznańska 220
  05-850 Ożarów Mazowiecki
  NIP: 5222998266
  E-MAIL: kontakt@maveat.com
  ZAMÓWIENIE ID:
  DATA ZAWARCIA UMOWY/ODEBRANIA TOWARU:
  Jeżeli odstępujesz od umowy sprzedaży towaru – podaj datę odebrania paczki.
  FORMA ZWROTU PŁATNOŚCI:
  Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży w zakresie następujących rzeczy:
  DANE TOWARU:
  NAZWA TOWARU:
  ILOŚĆ:
  FORMULARZ ODSTĄPIENIA / KONIEC
  Jeżeli dokoałeś zakupu w sklepie internetowym i chcesz oddać zakupiony Towar możesz to zrobić, jeżeli od odbioru paczkinie minęło 14 dni kalendarzowych. Uprawnienie to nie przysługuje jednak w przypadku rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia, a także w przypadku produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Wystarczy, że przed upływem wspomnianych 14 dni wyślesz pismo na adres Sklepu Internetowego. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedającego lub usługodawcy albo umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni nie dotyczy nabywców towarów lub usług, którzy są przedsiębiorcami. Jeżeli dochowasz terminu 14 dni wówczas w ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych musisz na własny koszt wysłać/dostarczyć zwracany towar. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru. Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącej wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
  Odbiór Paczki
  Przed przyjęciem paczki mogą Państwo sprawdzić z zewnątrz, czy nie jest ona w jakiś sposób uszkodzona. Jeżelistwierdzą Państwo zewnętrzne oznaki uszkodzenia paczki lub jej otwarcia nie muszą jej Państwo przyjmować od dostawcy. Jako powód odmowy przyjęcia paczki należy podać informację, że widoczne są zewnętrzne uszkodzenia paczki.Po przyjęciu paczki mogą Państwo w obecności dostawcy otworzyć paczkę i jeżeli coś się nie zgadza lub towar jest uszkodzony można zażądać od dostawcy spisania protokołu reklamacji. Dostawca powinien posiadać wzór formularza reklamacji przy sobie.
  Zwrot towaruPOLITYKA PRYWATNOŚCI
  POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.maveat.pl
  §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka Ro.alma SP. Z O.O. , kontakt@maveat.com
 • zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 1. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
  a. zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwościzawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;
  b. obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  a. przetwarzane zgodnie z prawem;
  b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędnedo osiągnięcia celu przetwarzania oraz
  e. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 4. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administratorstosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.
  §2 PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 6. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – pełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:a. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub
  d. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 7. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
  §3 CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 8. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo, jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 9. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
  Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych
  Zakres przetwarzanych danych
  Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
  Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów
  Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)
  Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
  Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców
  lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
  Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.
  Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
  Administrator nie może przetwarzać danych. Adres poczty elektronicznejw celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO
  w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)
  Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
  Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora
  Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO
  Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
  Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami. Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
  §4 ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 10. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 11. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
 12. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  a. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
  b. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
  c. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.d. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  §5 PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 13. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
 14. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienieo niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
 15. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 16. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
  §6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 17. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawodo przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21
  Rozporządzenia RODO.
 18. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 19. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 20. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
  Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 21. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 22. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
  §7 COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serweri zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 23. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
  a. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  b. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  c. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
  d. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  e. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
  f. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
 24. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagina niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 25. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 26. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): w przeglądarce Chrome w przeglądarce Firefox w przeglądarce Internet Explorer w przeglądarce Opera w przeglądarce Safari w przeglądarce Microsoft Edge
 27. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przezfirmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnychw administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystającz powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 28. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .
 29. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content .
 30. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen .
  §8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 31. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.