Polityka prywatności maveat.pl
Niniejszy Serwis gromadzi pewne Dane Osobowe od swoich Użytkowników.

Niniejszy dokument można wydrukować w celach poglądowych, korzystając z polecenia drukuj w ustawieniach dowolnej przeglądarki internetowej.

Właściciel i Administrator Danych:

Roalma Sp z o. o.
Ul. Poznańska 220,

05-850 Ożarów Mazowiecki NIP: 522-299-82-66

REGON: 146221630

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZYNR KRS: 0000427945

E-mail kontaktowy właściciela: kontakt@roalma.pl

Rodzaje gromadzonych danych
Wśród rodzajów Danych Osobowych, które gromadzi niniejsza Strona, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, znajdują się: imię; nazwisko; nazwa firmy; kraj; adres e-mail; różne rodzaje Danych; dziedzina działalności; Dane Użytkowe; Cookies; numer telefonu; adres; miasto; Dane przekazywane podczas korzystania z usługi.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju zbieranych Danych Osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w specjalnych tekstach objaśniających wyświetlanych przed zbieraniem Danych.
Dane Osobowe mogą być dobrowolnie podane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowych, zbierane automatycznie podczas korzystania z Serwisu.
O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez Witrynę są obowiązkowe, a ich niepodanie może uniemożliwić świadczenie usług przez Witrynę. W przypadkach, w których Witryna wyraźnie stwierdza, że niektóre Dane nie są obowiązkowe, Użytkownicy mogą nie przekazywać tych Danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania Serwisu.
Użytkownicy, którzy nie są pewni, które Dane Osobowe są obowiązkowe, proszeni są o kontakt z Właścicielem.
Jakiekolwiek użycie Cookies – lub innych narzędzi śledzących – przez ten Serwis lub przez właścicieli usług zewnętrznych, z których korzysta ten Serwis, służy świadczeniu Usługi wymaganej przez Użytkownika, poza innymi celami opisanymi w niniejszym dokumencie oraz w Polityce Cookies, jeśli jest dostępna.

Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tego Serwisu i potwierdzają, że posiadają zgodę osoby trzeciej na przekazanie tych Danych Właścicielowi.

Sposób i miejsce przetwarzania Danych
Sposoby przetwarzania
Właściciel stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu Danych.
Przetwarzanie Danych odbywa się przy użyciu komputerów i/lub narzędzi informatycznych, z zachowaniem procedur organizacyjnych i trybów ściśle związanych ze wskazanymi celami. Poza Właścicielem, w niektórych przypadkach, Dane mogą być dostępne dla niektórych rodzajów osób odpowiedzialnych, zaangażowanych w funkcjonowanie tej Witryny (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub stron zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych, przewoźnicy pocztowi, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczonych, jeśli to konieczne, jako Przetwarzający Dane przez Właściciela. Aktualną listę tych podmiotów można w każdej chwili uzyskać od Właściciela.

Podstawa prawna przetwarzania
Właściciel może przetwarzać Dane Osobowe dotyczące Użytkowników, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

Użytkownicy wyrazili zgodę w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uwaga: Zgodnie z niektórymi przepisami prawa Właściciel może przetwarzać Dane Osobowe do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (“opt-out”), bez konieczności powoływania się na zgodę lub inną z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których przetwarzanie Danych Osobowych podlega europejskiemu prawu o ochronie danych osobowych;
dostarczenie Danych jest konieczne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub do wypełnienia jego zobowiązań przedumownych;
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Właściciel;
przetwarzanie jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi;
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela lub osobę trzecią.
W każdym przypadku Właściciel chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Miejsce
Dane przetwarzane są w biurach operacyjnych Właściciela oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony biorące udział w przetwarzaniu.

W zależności od lokalizacji Użytkownika, transfer danych może wiązać się z przekazaniem Danych Użytkownika do kraju innego niż jego własny. Aby dowiedzieć się więcej o miejscu przetwarzania tak przekazanych Danych, Użytkownicy mogą sprawdzić sekcję zawierającą szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych.

Użytkownik ma również prawo dowiedzieć się o podstawie prawnej przekazywania Danych do kraju spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowej prawa międzynarodowego publicznego lub utworzonej przez dwa lub więcej państw, takiej jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez Właściciela w celu ochrony jego Danych.

Jeżeli takie przekazanie ma miejsce, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej sprawdzając odpowiednie sekcje niniejszego dokumentu lub skontaktować się z Właścicielem korzystając z informacji podanych w sekcji kontakt.

Czas przechowywania
Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane.

W związku z tym:

Dane Osobowe zbierane w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu pełnego wykonania takiej umowy.
Dane Osobowe zbierane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Właściciela będą przechowywane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji tych celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.
Właściciel może mieć prawo do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, o ile zgoda ta nie zostanie cofnięta. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, jeżeli jest to konieczne dla wykonania obowiązku prawnego lub na polecenie organu władzy.

Po upływie okresu przechowywania, Dane Osobowe zostaną usunięte. Dlatego też prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Cele przetwarzania danych
Dane dotyczące Użytkownika zbierane są w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usług, wypełniania obowiązków prawnych, reagowania na wnioski egzekucyjne, ochrony swoich praw i interesów (lub praw i interesów Użytkowników lub osób trzecich), wykrywania złośliwej lub oszukańczej działalności, a także w następujących celach: Kontakt z Użytkownikiem, Ochrona przed SPAM, Analityka, Optymalizacja i dystrybucja ruchu, Interakcja z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami, Rejestracja i uwierzytelnianie, Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych, Zarządzanie bazą danych Użytkowników, Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości, Interakcja z platformami czatu na żywo, Zarządzanie tagami oraz Remarketing i targetowanie behawioralne.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Danych Osobowych wykorzystywanych w każdym celu, Użytkownik może zapoznać się z sekcją “Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych”.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych
Dane Osobowe są zbierane w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

Analytics
Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu na stronach internetowych oraz mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowań Użytkowników.

Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. (“Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane do śledzenia i badania korzystania z tej strony internetowej, do sporządzania raportów na temat swojej działalności i udostępniania ich innym usługom Google.
Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstowego i spersonalizowanego wyświetlania reklam własnej sieci reklamowej.
Przetwarzane dane osobowe: Cookies; Dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności – Opt Out.

HubSpot Analytics (HubSpot, Inc.)
HubSpot Analytics to usługa analityczna świadczona przez HubSpot, Inc.
Przetwarzane dane osobowe: Pliki cookies; Dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności – Opt Out .

Facebook Analytics for Apps (Facebook, Inc.)
Facebook Analytics for Apps to usługa analityczna świadczona przez Facebook, Inc.
Przetwarzane dane osobowe: Dane Użytkowe; różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Woopra (Woopra)
Woopra to usługa analityczna świadczona przez Woopra Inc.
Przetwarzane Dane Osobowe: Tracker; Dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Kontakt z Użytkownikiem
Formularz kontaktowy (Niniejsza Witryna)
Wypełniając formularz kontaktowy swoimi Danymi, Użytkownik upoważnia niniejszą Witrynę do wykorzystania tych danych w celu odpowiedzi na prośby o informacje, oferty lub innego rodzaju prośby wskazane w nagłówku formularza.
Przetwarzane dane osobowe: nazwa firmy; kraj; adres e-mail; dziedzina działalności; imię; nazwisko; różne rodzaje danych.

Lista mailingowa lub newsletter (Ta strona)
Zapisując się na listę mailingową lub do newslettera, adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy kontaktowej osób, które mogą otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje o charakterze handlowym lub promocyjnym dotyczące tej Witryny. Adres e-mail Użytkownika może również zostać dodany do tej listy w wyniku zapisania się do Serwisu lub po dokonaniu zakupu.
Przetwarzane dane osobowe: nazwa firmy; adres e-mail; imię; nazwisko.

Kontakt telefoniczny (ta Witryna)
Z użytkownikami, którzy podali swój numer telefonu, możemy się kontaktować w celach handlowych lub promocyjnych związanych z Serwisem, a także w celu realizacji zgłoszeń do pomocy technicznej.
Przetwarzane dane osobowe: numer telefonu.

Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych
Ten rodzaj usługi pozwala na przeglądanie treści hostowanych na zewnętrznych platformach bezpośrednio ze stron tej Witryny i wchodzenie z nimi w interakcję.
Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu internetowym na stronach, na których jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy z niej nie korzystają.

Google Fonts (Google Inc.)
Google Fonts to usługa wizualizacji krojów pisma udostępniana przez Google LLC lub przez Google Ireland Limited, w zależności od miejsca, z którego wchodzi się na tę stronę internetową, która umożliwia tej stronie internetowej umieszczanie tego rodzaju treści na swoich stronach.
Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe; różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności danej usługi.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności.

Widżet wideo YouTube (Google Ireland Limited)
YouTube to usługa wizualizacji treści wideo świadczona przez Google Ireland Limited, która umożliwia tej Witrynie umieszczanie tego rodzaju treści na swoich stronach.
Przetwarzane dane osobowe: Tracker; Dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności.

Font Awesome (Fonticons, Inc. )
Font Awesome to usługa wizualizacji krojów pisma dostarczana przez Fonticons, Inc, która umożliwia tej Stronie internetowej włączenie tego rodzaju treści na jej stronach.
Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Interakcja z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami
Ten rodzaj usługi umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej Witryny.
Interakcja i informacje uzyskane za pośrednictwem tej Witryny zawsze podlegają ustawieniom prywatności Użytkownika dla każdej sieci społecznościowej.
Ten rodzaj usługi może nadal zbierać dane o ruchu na stronach, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy z niej nie korzystają.
Zaleca się wylogowanie się z danej usługi, aby mieć pewność, że dane przetwarzane na tej stronie nie są łączone z profilem użytkownika.

Przycisk LinkedIn i widżety społecznościowe (LinkedIn Corporation)
Przycisk LinkedIn i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową LinkedIn udostępnianą przez LinkedIn Corporation.
Przetwarzane dane osobowe: Pliki cookie; Dane użytkowe.

Dostawca
Facebook Ireland Ltd. Cele
Rejestracja i autentykacja

Zebrane dane osobowe
Narzędzia śledzenia
Różne rodzaje danych
Opis Facebook Oauth to usługa rejestracji i uwierzytelniania udostępniana przez Facebook Ireland Ltd i połączona z siecią Facebook.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności.

Przycisk YouTube i widżety społecznościowe (Google Inc.)
Przycisk YouTube i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową YouTube świadczone przez Google Inc.
Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania danych: USA – Polityka prywatności.

Interakcja z platformami live chat
Ten rodzaj usługi pozwala Użytkownikom na interakcję z platformami live chat innych firm bezpośrednio ze stron tej Witryny, w celu skontaktowania się i bycia skontaktowanym przez serwis wsparcia tej Witryny.
Jeśli jedna z tych usług jest zainstalowana, może ona zbierać dane dotyczące przeglądania i użytkowania na stronach, na których jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają aktywnie z tej usługi. Ponadto, rozmowy na czacie na żywo mogą być rejestrowane.

Dostawca
Peaberry Software Inc.
Cele
Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości

Gromadzone dane osobowe
Narzędzie do śledzenia
Dane użytkowe
E-mail
Opis
Customer.io to usługa zarządzania adresami i dostarczania wiadomości e-mail świadczona przez Peaberry Software Inc.

Facebook Messenger Customer Chat (Facebook, Inc.)
Facebook Messenger Customer Chat to usługa umożliwiająca interakcję z platformą czatu na żywo Facebook Messenger, udostępnianą przez Facebook, Inc.
Przetwarzane dane osobowe: Pliki cookies; Dane przekazywane podczas korzystania z usługi; Dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Dostawca
Customerly Ltd.
Przeznaczenie
Zarządzanie bazami danych użytkowników

Gromadzone dane osobowe
Narzędzie do śledzenia
Dane użytkowe
E-mail
Różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu
Opis
Customerly to usługa zarządzania bazą danych użytkowników świadczona przez Customerly Ltd.
Customerly może być również używany jako środek komunikacji, do wymiany e-maili lub wiadomości za pomocą tej strony.

Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości
Rejestracja i uwierzytelnianie
Rejestrując się lub uwierzytelniając, Użytkownicy zezwalają temu Serwisowi na ich identyfikację i umożliwienie im dostępu do dedykowanych usług.
W zależności od tego, co zostało opisane poniżej, osoby trzecie mogą świadczyć usługi rejestracji i uwierzytelniania. W takim przypadku Serwis będzie miał dostęp do niektórych Danych przechowywanych przez te podmioty trzecie w celu rejestracji lub identyfikacji.

Rejestracja bezpośrednia (niniejsza Witryna)
Użytkownik rejestruje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przekazanie Danych Osobowych bezpośrednio do tej Witryny.
Przetwarzane dane osobowe: adres; miasto; nazwa firmy; adres e-mail; imię; nazwisko; różne rodzaje danych.

Remarketing i targetowanie behawioralne
Ten rodzaj usług pozwala tej Witrynie i jej partnerom na informowanie, optymalizację i dostarczanie reklam w oparciu o wcześniejsze korzystanie z tej Witryny przez Użytkownika.
Działanie to jest ułatwione dzięki śledzeniu Danych o użytkowaniu oraz wykorzystaniu trackerów do zbierania informacji, które są następnie przekazywane partnerom zarządzającym działaniami remarketingowymi i targetowaniem behawioralnym.
Niektóre usługi oferują opcję remarketingu opartą na listach adresów e-mail.
Oprócz funkcji rezygnacji udostępnianej przez którąkolwiek z poniższych usług, użytkownicy mogą zrezygnować z niej, odwiedzając stronę rezygnacji Network Advertising Initiative.

Użytkownicy mogą również zrezygnować z pewnych funkcji reklamowych za pośrednictwem odpowiednich ustawień urządzenia, takich jak ustawienia reklamy urządzenia dla telefonów komórkowych lub ogólne ustawienia reklam.

Retargetowanie na stronie LinkedIn (LinkedIn Corporation)
LinkedIn Website Retargeting to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez LinkedIn Corporation, która łączy aktywność tej Witryny z siecią reklamową LinkedIn.
Przetwarzane dane osobowe: Tracker; Dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Opt Out.

Ochrona przed SPAMem
Ten rodzaj usługi analizuje ruch na tej Stronie, potencjalnie zawierający Dane Osobowe Użytkowników, w celu filtrowania go z części ruchu, wiadomości i treści, które są rozpoznawane jako SPAM.

Google reCAPTCHA (Google Inc.)
Google reCAPTCHA to usługa ochrony przed SPAMem świadczona przez Google Inc.
Przetwarzane dane osobowe: Cookies; Dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności.

Zarządzanie tagami
Ten rodzaj usług pomaga Właścicielowi w scentralizowanym zarządzaniu tagami lub skryptami potrzebnymi na tej Stronie.
Powoduje to, że Dane Użytkowników przepływają przez te usługi, co potencjalnie może skutkować ich zatrzymaniem.

Google Tag Manager
Google Tag Manager to usługa zarządzania tagami świadczona przez Google LLC lub przez Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, z której uzyskiwany jest dostęp do niniejszej Witryny.
Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka Prywatności; Irlandia – Polityka Prywatności.

Optymalizacja i dystrybucja ruchu
Ten rodzaj usług umożliwia tej Witrynie dystrybucję treści za pomocą serwerów znajdujących się w różnych krajach oraz optymalizację ich wydajności.
To, które Dane Osobowe są przetwarzane, zależy od charakterystyki i sposobu wdrożenia tych usług. Ich zadaniem jest filtrowanie komunikacji pomiędzy Witryną a przeglądarką Użytkownika.
Biorąc pod uwagę szerokie rozpowszechnienie tego systemu, trudno jest określić miejsca, do których przekazywane są treści mogące zawierać Dane Osobowe Użytkownika.

Cloudflare (Cloudflare)
Cloudflare to usługa optymalizacji i dystrybucji ruchu dostarczana przez Cloudflare Inc.
Sposób, w jaki Cloudflare jest zintegrowany, oznacza, że filtruje on cały ruch przechodzący przez tę Witrynę, tj. komunikację między tą Witryną a przeglądarką Użytkownika, umożliwiając jednocześnie gromadzenie danych analitycznych z tej Witryny.
Przetwarzane Dane Osobowe: Pliki cookies; różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności.

Zarządzanie bazą danych Użytkowników
Ten rodzaj usługi umożliwia Właścicielowi tworzenie profili użytkowników na podstawie adresu e-mail, imienia i nazwiska lub innych informacji podanych przez Użytkownika na tej Witrynie, a także śledzenie aktywności Użytkownika za pomocą funkcji analitycznych. Te Dane Osobowe mogą być również dopasowywane do publicznie dostępnych informacji o Użytkowniku (takich jak profile w sieciach społecznościowych) i wykorzystywane do tworzenia prywatnych profili, które Właściciel może wyświetlać i wykorzystywać do ulepszania tej Witryny.
Niektóre z tych usług mogą również umożliwiać wysyłanie do Użytkownika wiadomości czasowych, takich jak wiadomości e-mail oparte na określonych działaniach wykonywanych na tej Witrynie.

HubSpot CRM (HubSpot, Inc.)
HubSpot CRM to usługa zarządzania bazą danych Użytkowników świadczona przez HubSpot, Inc.
Przetwarzane Dane Osobowe: adres e-mail; numer telefonu; różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka Prywatności.

Mailerlite Marketing Automation
Mailerlite to usługa zarządzania bazą danych Użytkowników świadczona przez Mailerlite.
Przetwarzane Dane Osobowe: Pliki cookies; adres e-mail; Dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Francja – Polityka prywatności.

Prawa Użytkowników
Użytkownicy mogą wykonywać pewne prawa dotyczące ich Danych przetwarzanych przez Właściciela.

W szczególności, Użytkownicy mają prawo do następujących czynności:

Wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
Sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dalsze szczegóły znajdują się w dedykowanej sekcji poniżej.
Dostęp do swoich Danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Dane są przetwarzane przez Właściciela, uzyskać ujawnienie dotyczące określonych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię przetwarzanych Danych.
Weryfikować i żądać sprostowania. Użytkownicy mają prawo do sprawdzenia dokładności swoich Danych oraz żądania ich aktualizacji lub sprostowania.
Ograniczenia przetwarzania swoich danych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do ograniczenia przetwarzania swoich Danych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał ich Danych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie.
Usunąć lub w inny sposób usunąć swoje Dane Osobowe. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do uzyskania od Właściciela usunięcia swoich Danych.
Otrzymać swoje Dane i zlecić ich przekazanie innemu administratorowi. Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeśli jest to technicznie możliwe, do przekazania ich bez żadnych przeszkód innemu administratorowi. Postanowienie to ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, umowa, której stroną jest Użytkownik lub jego zobowiązania przedumowne.
Wniesienie skargi. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych.
Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania
Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane ze względu na interes publiczny, w ramach wykonywania władzy publicznej przysługującej Właścicielowi lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, Użytkownicy mogą wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, podając podstawę związaną z ich szczególną sytuacją uzasadniającą sprzeciw.

Użytkownicy muszą wiedzieć, że jeżeli jednak ich Dane Osobowe będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, mogą w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania bez podawania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane Osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Jak skorzystać z tych praw
Wszelkie żądania dotyczące wykonania praw Użytkownika mogą być kierowane do Właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Żądania te mogą być realizowane bezpłatnie i będą rozpatrywane przez Właściciela tak wcześnie, jak to możliwe i zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Polityka plików cookie
Ta Witryna korzysta z trackerów. Aby dowiedzieć się więcej, Użytkownik może zapoznać się z Polityką plików cookie.

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych
Działania prawne
Dane osobowe Użytkownika mogą zostać wykorzystane do celów prawnych przez Właściciela w sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z niniejszego Serwisu lub związanych z nim Usług.
Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów władzy publicznej.

Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika
Poza informacjami zawartymi w niniejszej polityce prywatności, Serwis może na życzenie Użytkownika udzielić mu dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących poszczególnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

Logi systemowe i konserwacja
W celach operacyjnych i konserwacyjnych niniejsza Witryna i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcje z niniejszą Witryną (dzienniki systemowe), wykorzystując w tym celu inne Dane Osobowe (takie jak adres IP).

Informacje niezawarte w niniejszych zasadach
Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Właściciela w dowolnym momencie. Prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na początku tego dokumentu.

W jaki sposób obsługiwane są żądania “Do Not Track”?
Niniejsza Witryna nie obsługuje żądań “Do Not Track”.
Aby ustalić, czy którekolwiek z usług stron trzecich, z których korzysta, honorują żądania “Nie Śledzić”, należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności
Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym czasie poprzez powiadomienie swoich użytkowników na tej stronie i ewentualnie w ramach tej witryny i / lub – o ile jest to technicznie i prawnie wykonalne – wysyłając zawiadomienie do użytkowników za pośrednictwem dowolnych danych kontaktowych dostępnych Właścicielowi. Zaleca się częste sprawdzanie tej strony, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji podaną na dole.

Jeżeli zmiany będą miały wpływ na czynności przetwarzania wykonywane na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel zbierze od Użytkownika nową zgodę, jeżeli będzie to wymagane.

Definicje i odniesienia prawne
Dane osobowe (lub Dane)
Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami – w tym osobisty numer identyfikacyjny – pozwalają na identyfikację lub możliwość identyfikacji osoby fizycznej.

Dane Użytkowe
), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika, różne dane dotyczące czasu wizyty (np, czas spędzony na każdej stronie w ramach Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki przebytej w ramach Aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron, a także inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik
Osoba fizyczna korzystająca z niniejszej Witryny, która, o ile nie określono inaczej, jest tożsama z Podmiotem Danych.

Podmiot danych
Osoba fizyczna, do której odnoszą się Dane Osobowe.

Przetwarzający Dane (lub Inspektor Danych)
Osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora Danych, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator Danych (lub Właściciel Danych)
Osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z tej Witryny. O ile nie określono inaczej, Administratorem Danych jest Właściciel niniejszej Witryny.

Niniejszy Serwis (lub niniejsza Aplikacja)
Sposób, w jaki gromadzone i przetwarzane są Dane Osobowe Użytkownika.

Usługa
Usługa świadczona przez tę Witrynę, opisana w warunkach względnych (jeśli są dostępne) oraz na tej stronie/aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)
O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia do Unii Europejskiej w niniejszym dokumencie obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Cookie
Cookies to Trackery składające się z małych zestawów danych przechowywanych w przeglądarce Użytkownika.

Tracker
Tracker oznacza każdą technologię – np. pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne, osadzone skrypty, e-tagi i fingerprinting – która umożliwia śledzenie Użytkowników, na przykład poprzez dostęp do informacji lub przechowywanie ich na urządzeniu Użytkownika.

Informacje prawne
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym Art. 13/14 Rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do niniejszej Strony internetowej, o ile w niniejszym dokumencie nie zaznaczono inaczej.